Investori, viete, koľko zaplatíte na daniach z investovania na Slovensku alebo v Českej republike? Tu je porovnanie

Téma daní a zdanenia síce priamo s investovaním nesúvisí, ale zároveň významne ovplyvňuje to, koľko vám po získaní výnosu z investovania zostane vo vlastnej peňaženke. Hoci investovanie sa v očiach verejnosti nepovažuje za klasickú prácu, ide o príjem, ktorý je podľa našej legislatívy zdaniteľným príjmom.

Pri vkladných knižkách to bolo jednoduché

Ak ste v minulosti uložili svoje peniaze v banke napríklad na vkladnú knižku alebo termínovaný vklad, banka za vás odviedla zrážkovú daň vo výške 19 % a na účte vám vyplatila výnos očistený už od dane z príjmu.

Pre väčšinu ľudí to bol možno na prvý pohľad niekedy aj šok, nakoľko banky reklamovali úroky vyjadrené ešte pred zdanením, avšak výhodou bolo, že ste nemali s odvedením dane žiadne administratívne problémy alebo stratu času. V prípade investovania však pre mnohých ľudí nastane úplne nová situácia, s ktorou nemajú žiadnu skúsenosť.

Investovanie do domácich podielových fondov

Čo sa týka investovania do podielových fondov, to prebieha nákupom a následne spätným predajom podielových listov konkrétnemu podielovému fondu. Treba tu však rozlišovať, či ide o tuzemské podielové fondy alebo podielové fondy zo zahraničia.

V prípade tuzemských podielových fondov sa uplatňuje 19 % sadzba dane z príjmu:

  • táto daň sa platí zrážkovou formou, čo znamená, že správcovská spoločnosť vám zo zisku odvedie zrážkovú daň a pripíše vám čistý výnos
  • ziskom sa pritom myslí rozdiel medzi cenou, za ktorú ste podielové listy nakúpili a cenou, za ktorú ste ich predali pri redemácii

Ak by bol tento rozdiel záporný, čiže ak by prišlo ku strate a nie zisku, preddavková daň sa samozrejme neplatí. Pokiaľ by ste investovali do iných podielových fondov, je možné daň zrazenú zo zisku považovať za preddavok pre daň z príjmu za príslušný kalendárny rok.

investovanie do cenných papierov
Investovanie je pohodlnou cestou získania peňazí, ale určite nie nezdaniteľnou

Investovanie do zahraničných podielových fondov

V prípade, že investujete nie do podielových fondov doma, ale v zahraničí, správcovská spoločnosť už postupuje inak. V tomto prípade sa totiž neuplatňuje zrážková daň, ale vám ako investorovi je vyplatený celý zisk.

To však samozrejme neznamená, že by ste nemali povinnosť zaplatiť daň z príjmu podobne, ako tomu bolo pri investovaní do domácich podielových fondov. V tomto prípade postupujete tak, že na konci zdaňovacieho obdobia musíte podať daňové priznanie, kde takýto zisk priznáte a odvediete z neho daň vo výške 19 % zhodne, ako tomu je pri investovaní doma.

Investovanie na komoditnom trhu

Ak realizujete svoje investície na komoditnom trhu, čiže ak obchodujete s menami alebo komoditami, je dôležité rozlišovať medzi spotovými obchodmi a obchodmi derivátneho charakteru. Spotovým obchodom sa myslí vlastne bežný nákup alebo predaj cudzej meny, čiže činnosť, ktorú riešite zväčša pred zahraničnou dovolenkou.

Všetky ostatné operácie sa označujú ako derivátové a v tomto prípade sa zisk zaradí medzi ostatné príjmy, konkrétne medzi príjmy z derivátových operácií. Aj v tomto prípade platí, že z rozdielu medzi príjmom a výdavkami na takéto obchody je potrebné zaplatiť daň z príjmu, znova vo výške 19 %.

Daň z príjmu zo zmeniek

Ak investuje takým spôsobom, že požičiavate peniaze firmám či investičným spoločnostiam vo forme zmeniek, výnosy zo zmeniek sú súčasťou základu pre daň z príjmu. Do základu dane sa ale neráta príjem z predaja zmenky, ale len výnos, ktorý dosiahnete. Ako investor musíte zdaniť výnos zo zmenky ako príjem z kapitálového majetku.

Podobne sa zdaňujú aj:

  • úroky a výnosy z poskytnutých pôžičiek
  • výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok
  • výnosy z cenných papierov

Do nákladov si je možné uplatniť aj výdavky na povinne platené poistné z týchto príjmov. Daň z príjmov z kapitálového majetku je u nás 19 % bez ohľadu na to, či zisk plynie z tuzemských zdrojov alebo zo zdrojov v zahraničí.

daňová kalkulačka
Výpočet dane je veľmi dôležitý, nepodceňujte ho

Koľko zaplatíte na daniach v susednej Českej republike

Poďme sa teraz pre zaujímavosť pozrieť na to, aká je výška dane u našich západných susedov v Českej republike. Systém zdanenia je tam veľmi podobný, ako u nás, napríklad sa tiež pomerne často využíva zrážková daň. Odlišné sú ale sadzby daní, ktoré sú oproti tým u nás na nižšej úrovni.

Kým u nás je bežná daň z príjmu na úrovni 19 %, v susednej Českej republike je to len 15 %. Táto daň sa počíta z tzv. superhrubej mzdy, čo je však v prípade investovania irelevantné. Taká istá je sadzba dane aj pre príjem z kapitálového majetku. Rovnakou sadzbou je zaťažená aj daň vyberaná zrážkou.

Neberte dane na ľahkú váhu

Napriek tomu, že sme sa pokúsili priblížiť vám aspoň základné poznatky týkajúce sa zdanenia pri investovaní, nie sme daňoví odborníci ani účtovnícki experti. V praxi to znamená, že vyššie spomínané informácie majú len informatívny charakter a rozhodne ich nemožno považovať za oficiálne daňové poradenstvo.

Nepokazte si radosť z dosiahnutého zisku pokutou od daňového úradu za nesprávne podanie daňového priznania alebo nesprávny výpočet dane z príjmov z investovania

Ak sa chcete venovať investovaniu dlhodobo a seriózne, mali by ste si nájsť spoľahlivého profesionálneho poradcu pre oblasť daní. Investovanie môže byť aj činnosť nahrádzajúca bežný príjem, no treba sa podľa toho k prípadným výnosom aj správať.

Zdroj: financnasprava.sk, financnisprava.cz