ŽELEZNÁ STUDNIČKA

Sektor

Hoteliérstvo, kúpeľníctvo a voľný čas

Investícia

4 500 000 - 23 500 000EUR

Vstup

2009, Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika

Základné informácie

Zámerom je obnova areálu bývalého sanatória Slovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a premeniť ho na moderné zdravotnícke zariadenie so špičkovými technológiami a službami s využitím potenciálu prírodného prostredia.

Architektonický návrh zohľadňuje CHKO Malé Karpaty ako aj pamiatkovo chránený objekt pôvodného sanatória tak, aby prinavrátil areálu pôvodné funkčné využitie a atmosféru. Klientela bude využívať služby sanatória formou pobytových turnusov, založených na doplnkových pozákrokových službách s celoročnou prevádzkou (rehabilitácia, wellness, telovýchova, meditácie, služby psychológa, atd.)

Tento režim sanatória eliminuje dopravné nároky, nakoľko pacienti budú dovezení podľa potreby mikrobusom. Zámerom je poskytovanie zdravotníckych služieb širokej verejnosti, klientom zdravotných poisťovni, ako aj samoplatcom zo Slovenska a zahraničia.

Dispozičné, funkčno-prevádzkové a objemové vzťahy existujúcej NKP Catlošovej vily zostávajú zachované, ďalšie stavebné objekty – ubytovacie apartmány pre pacientov rozšíria lôžkovú časť formou pavilónového typu. Návrh riešenia berie plne do úvahy historický urbanistický rozvrh , Hornej Mlynskej doliny.

Nové lôžkové časti ubytovacích apartmánov riedko rozptyľuje popri existujúcej hlavnej osi – vnútro areálovej komunikácii a zapúšťa ich citlivo do terénu uprostred vegetácie. Dispozičné riešenie týchto pavilónov bude zodpovedať celosvetovému vyššiemu štandardu novodobého ubytovania pacientov, ktorého cieľom je vytvoriť pacientom domácu pohodu a splynutie s prírodným prostredím.

Súčasťou projektového zámeru je asanácia existujúcej Balneoterapie, pristavanej k Catlošovej vile v 70-tych rokoch 20. storočia, čím sa odhalí bočná fasáda NKP Catlošova vila, ktorá je budovou súčasnej Balneoterapie zakrytá. Tento objekt bude nahradený novým objemom prepojeným z funkčno– prevádzkového hľadiska s NKP spojovacou chodbou, zapustenou v teréne. Súčasťou zámeru je aj rekonštrukcia existujúceho kúpaliska pre potreby prevádzky sanatória.