Slovník

Investovanie

Investovanie je cieľavedomá činnosť, ktorej zmyslom je zhodnotenie majetku. Investovať je možné nákupom hnuteľného majetku, nehnuteľností alebo finančných produktov či nástrojov. Najpohodlnejšou možnosťou je investovanie na finančnom trhu, spravidla buď do akcií, podielových fondov, komodít, derivátov, dlhopisov alebo investovanie na forexe. S investovaním je spojené investičné riziko, ale na druhú stranu, aj možnosť získať nadpriemerný výnos a zhodnotenie svojej investície.

Zmenka

Zmenky sú obchodovateľné cenné papiere, ktoré sa používajú ako zabezpečovací prostriedok vo vzťahu k finančnému plneniu. Podstatou zmenky je záväzok zaplatiť majiteľovi tejto zmenky určitú sumu a to formou a do času, ktoré sú presne vopred stanovené. Najviac sa v bežnej praxi používajú obchodné zmenky, ktoré sú náhradou platenia v rámci obchodného vzťahu, prípadne finančné zmenky, ktoré slúžia na vyrovnanie finančných záväzkov. V investovaní sú dobrým spôsobom zabezpečenia investície.

Riziko

Riziko nemá len jednu definíciu a vždy záleží od toho, v akej súvislosti o ňom hovoríme. Pri investovaní sa investičné riziko chápe ako pravdepodobnosť straty časti alebo celej investovanej čiastky, prípadne ako neistota ohľadom možného budúceho výnosu. V praxi ide o strach zo situácie, kedy cena investície klesne pod jej kúpnu cenu, prípadne, ak je výška výnosu z investovaných peňazí nejasná. Čím je väčšie riziko, tým býva výnos investície viac neistý, ale tým je aj väčší maximálny možný výnos.

Dlhopis

Dlhopisy sú cenné papiere, ktoré sú obchodovateľné na burze. Niekedy sa dlhopis označuje aj ako bond alebo obligácia. Ide o formu investície, kde je vopred známy výnos, vďaka čomu je možné lepšie plánovať svoju finančnú budúcnosť. Na úvod si investor zakúpi dlhopisy a výnos získava z pravidelných úrokov, ktoré sa vyplácajú až do konca splatnosti dlhopisu. Na konci splatnosti investor odpredá dlhopisy naspäť tomu, kto ich vydal a to za nominálnu sumu, čiže presne za toľko, za koľko ich kúpil.

Likvidita

Likvidita je finančný termín, ktorý je synonymom pre schopnosť predať nejaké aktívum a to bez významnej straty jeho hodnoty. Najväčšiu likviditu majú peniaze, ktoré je možné premeniť na akýkoľvek tovar alebo na kúpu akéhokoľvek majetku. Pri investovaní hrá likvidita významnú úlohu, nakoľko každá dobrá investícia by mala byť efektívne a bez veľkých strát premeniteľná na inú formu, napríklad na okamžité peniaze. Túto definíciu spĺňajú tak dlhopisy, ako aj akcie a podiely vo fondoch.

Podielový fond

Podielové fondy sú forma majetku, ktorý je tvorený investíciami jednotlivých podielnikov a spravovaný správcovskou spoločnosťou. Investovanie do podielových fondov prebieha tak, že investor si zakúpi vo fonde podielové listy. Finančné prostriedky, ktoré použil na kúpu, sa stanú majetkom podielového fondu. Ten potom investuje tieto prostriedky podľa svojho zamerania do nákupu akcií, dlhopisov alebo iných finančných nástrojov. Podielnikom, čiže investorom, vypláca pravidelný výnos z tejto investície.

Rada experta

Jedinou možnosťou, ako zhodnotiť svoje peniaze efektívne, je investovanie. Žiadne sporenie, poistenie alebo bankové vklady nedokážu priniesť také bohaté ovocie, ako to dokáže premyslené investovanie.  

Marek Mizerík
Rada experta

Kto hľadá vhodný spôsob zabezpečenia svojej investície, pre toho je zmenka ideálnym nástrojom. Ide o bezpodmienečný záväzok, ktorý poskytuje nepriestrelnú ochranu finančných prostriedkov investora.  

Eva Ládi
Rada experta

Riziko je pojem, ktorý si spája väčšina ľudí s hrozbou. Investor však vidí naopak v riziku šancu na nadštandardný výnos a to nie je hrozba, ale príležitosť. Investovať bez rizika je ako žiť bez dobrodružstva.  

Martin Vajay
Rada experta

Vedieť vopred, koľko môže investícia zarobiť, je jedným zo základných pilierov správneho finančného plánovania. Kto chce investovať s vopred známym výnosom, pre toho je dlhopis ideálnou formou investovania.  

Boris Omanik
Rada experta

Ak do niečoho investujete, likvidita je jasná podmienka, ktorú musíte od svojej investície čakať. Ide o schopnosť premeniť majetok na peniaze. Kto investuje a jeho investícia je likvidná, ten investuje efektívne.  

Mário Dúha
Rada experta

Podielový fond je kolektívna forma investovania s veľmi dobrým rozložením investičného rizika. Ak chcete investovať čo najjednoduchšie a zároveň získať zo svojej investície čo najviac, je to skvelé riešenie.  

Eva Ládi
Všetky pojmy
Aktuálny zostatok / Current Balance

Aktuálny zostatok je informatívny údaj, ktorý zobrazuje objem peňazí na účte v konkrétnom čase. Do aktuálneho zostatku sa zvyčajne nezapočítava povolené prečerpanie na účte (povolený „debet“) a už zadané prevody s neskorším dátumom spracovania.

Americká hypotéka / American Mortgage

Americká hypotéka je úverový produkt zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorý možno na rozdiel od hypotekárneho úveru použiť na akýkoľvek účel. Výhodou oproti spotrebiteľským úverom je nižšia úroková sadzba.

Anuita, anuitná platba, anuitná splátka / Annuity, annuity payments, annuity payment

Anuitné platby alebo splátky sú rovnakými splátkami platenými v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej lehoty splatnosti úveru. Anuitná splátka úveru sa skladá z dvoch zložiek – zo splátky istiny a zo splátky úroku. Na začiatku úverového vzťahu najväčší podiel splátky tvorí splátka úroku, na konci, naopak, splátka istiny.

Bankomat, ATM / ATM

Bankomat je zariadenie umožňujúce vyberať hotovosť platobnou kartou. Niektoré bankomaty však umožňujú aj vkladať hotovosť, uskutočňovať prevod alebo vykonávať platby (napríklad dobíjanie kreditu k predplateným kartám mobilného telefónu). Na všetky tieto operácie je nevyhnutné použiť platobnú kartu (debetnú alebo kreditnú) spolu s PIN číslom.

Bankový prevod / Bank transfer

Bankový prevod je najčastejšia forma presunu peňazí medzi dvoma účtami. Ide o prostriedok bezhotovostného platobného styku, ktorý banka uskutoční na základe príkazu klienta (prevodný príkaz). Klient môže vykonať bankový prevod priamym prevodným príkazom (príkaz na úhradu), trvalým prevodným príkazom, hromadným prevodným príkazom alebo príkazom na inkaso.

Bežný účet / Current account

Bežný účet je bankový produkt, ktorého hlavnou funkciou je vykonávanie každodenných bankových operácií. K základným operáciám patrí vklad, výber a prevod peňazí na iný účet. Štandardnými službami spojenými s bežným účtom sú trvalé príkazy a inkaso. Za vedenie bežného účtu si banka zvyčajne účtuje poplatok. Zostatok na účte môže byť úročený. Úroková sadzba je v prípade bežných účtov nízka.

Bezúročné obdobie / Grace period

Bezúročné obdobie je v prípade kreditnej karty obdobie počas ktorého klient neplatí banke úroky z čerpanej sumy úveru. Obvykle je toto obdobie stanovené na 30 až 50 dní.

BIC (Medzinárodný bankový identifikačný kód) / BIC (Bank Identification Code)

Medzinárodný bankový identifikačný kód (Bank Identification Code) má 8 alebo 11 znakov a používa sa na identifikáciu finančnej inštitúcie vo finančných transakciách, napr. aj pri platbách do zahraničia.

BRIBOR / BRIBOR

BRIBOR bola úroková sadzba, za ktorú si banky do konca roka 2008 medzi sebou požičiavali slovenské koruny. Zmeny tejto sadzby ovplyvňovali úrokové sadzby, za ktoré banky požičiavali finančné prostriedky svojim klientom. Po zavedení eura boli sadzby BRIBOR nahradené sadzbami EURIBOR.

BRICS / BRICS

Skratka pre spoločenstvo piatich najväčších rozvojových krajín: Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika

CEE / CEE

Stredná a východná Európa (anglicky: Central and Eastern Europe)

Cenník (Sadzobník poplatkov) / Prices (Fees)

Cenník alebo sadzobník poplatkov banky je dokument, v ktorom sú uvedené všetky poplatky banky, a spolu s obchodnými podmienkami banky je súčasťou každej zmluvy o poskytovaní bankových produktov a služieb. Cenník musí banka zverejňovať v každej pobočke a na internete a o cenách musí byť klient informovaný ešte pred podpisom zmluvy. Počas trvania zmluvného vzťahu môže banka upraviť ceny, o zmenách však musí klienta informovať. Spôsob informovania je dohodnutý v zmluve alebo v obchodných podmienkach banky. Ak klient nesúhlasí, má právo v súlade s obchodnými podmienkami odstúpiť od zmluvy. Banka musí o zmenách informovať aj Národnú banku Slovenska, ktorá vybrané ceny zverejňuje na svojej webovej stránke.

CPI / CPI

Index spotrebiteľských cien (anglicky: Customer Price Index)

D / D

Denná zmena (anglicky: day on day)

Debetná karta / Debit card

Debetná platobná karta umožňuje okamžitý prístup k vlastným peniazom na bežnom účte. Debetnú platobnú kartu možno vydať len k bežnému účtu, nemôže teda existovať bez bežného účtu. Pri platbe debetnou kartou v obchode alebo pri výbere z bankomatu používa klient banky vždy iba vlastné peniaze, ak nemá poskytnuté povolené prečerpanie na bežnom účte.

Devíza / Foreign currency

Devíza je cudzia mena v bezhotovostnej podobe. Ide napríklad o platbu kartou alebo bezhotovostným prevodom z účtu na účet. Devízový kurz je výmenný pomer dvoch mien v prípade bezhotovostných operácií, napr. pri platbe kartou v zahraničí sa prevod na domácu menu prepočítava práve v devízovom kurze.

Devízový účet / Foreign currency account

Devízový účet je bežný účet vedený v inej mene ako je domáca mena. Účet vedený v inej mene má obvykle iné úročenie ako domáca mena.

Disponibilný zostatok / Available balance

Disponibilný zostatok je suma peňazí na bežnou účte, ktorými môžete disponovať, teda ktoré môžete použiť na výbery, vklady a na prevody. Disponibilný zostatok zahŕňa aj povolené prečerpanie na účte – „povolený debet“. V niektorých prípadoch treba na zistenie skutočného disponibilného zostatku odpočítať od neho minimálny povinný depozit (minimálny povinný zostatok na účte).

Dividendový výnos / Dividend yield

Výnos z akcie, ktorý akcionár dostane vo forme dividend; vyjadruje sa v percentách ako ročná dividenda k súčasnej cene akcie.

Dlžník / Debtor

Dlžník je jednou zo zmluvných strán v rámci úverového vzťahu. Dlžníkovi banka poskytne peniaze a on sa v zmluve zaviaže vrátiť ich veriteľovi v stanovenom čase a v stanovených splátkach veriteľovi spolu s úrokmi.

EBITDA / EBITDA

Zisk pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov (andlicky Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

ECB / ECB

Európska centrálna banka (anglicky: European Central Bank)

Elektronická platobná karta / Electronic Payment Card

Elektronická platobná karta je karta vybavená magnetickým prúžkom, čipom alebo má jednu aj druhú technológiu zároveň. Ide o najrozšírenejší druh platobnej karty vydávaný bankami na Slovensku.

Embosovaná platobná karta / Embossed payment card

Embosovaná platobná karta je karta, na ktorej povrchu je vystupujúce (reliéfne) písmo s identifikačnými údajmi majiteľa účtu, ako sú meno držiteľa, číslo karty a dátum platnosti karty. Embosovanou platobnou kartou možno platiť u obchodníkov na zariadeniach (tzv. imprinter), ktoré nie sú online spojené so zúčtovacím centrom ako platobný terminál (POS).

EPS zisk na akciu / Embossed credit card EPS

Podiel zisku (straty) na jednu akciu (anglicky: Earning Per Share)

Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa / Code of Ethics Consumer Protection

Etický kódex je súbor pravidiel na ochranu klienta bankových inštitúcií, ktorým sa riadia všetky členské banky Slovenskej bankovej asociácie. Kódex okrem iného zavádza aj inštitút bankového ombudsmana, ktorý rieši prípadné spory medzi klientom a bankou.

F / F

Finalizácia

FED / FED

Americká centrálna banka (anglicky: Federal Reserve System)

Fixná úroková sadzba / Fixed interest rate

Fixná úroková sadzba je úroková sadzba pri úveroch, ktorá sa počas lehoty fixácie nemení. Obdobie fixácie vzniká na základe dohody medzi klientom a bankou. Fixná úroková miera sa najčastejšie používa pri hypotékach. Lehota fixácie býva zvyčajne od 1 do 10 rokov.

Fond ochrany vkladov / Deposit Protection Fund

Fond ochrany vkladov slúži na výplatu časti vkladov klientov bánk v prípade, keď banka nie je schopná vyplácať vklady. Na Slovensku sú všetky vklady spotrebiteľov, nadácií a vybraných podnikov chránené najviac do výšky 100 000 EUR. Príspevky do fondu platia všetky banky a pobočky zahraničných bánk pôsobiace na území Slovenska. Niektoré pobočky zahraničných bánk pôsobiace na Slovensku odvádzajú príspevky do fondov v krajine, kde má sídlo zakladajúca banka.

Forex (devízový trh) / Forex (foreign exchange market)

Trh výmenných kurzov (anglicky: Foreign Exchange markets)

HDP / GDP

Hrubý domáci produkt - HDP (anglicky: Gross Domestic Product)

Hromadný platobný príkaz / Bulk payment order

Prostredníctvom hromadného platobného príkazu možno vykonať naraz viac prevodov na rôzne účty príjemcov s rôznou sumou.

Hypotéka / Mortgage

Hypotéka je dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou jeho poskytnutia je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky. Vďaka záložnému právu má tento úver nízke úročenie. Pod hypotékou možno rozumieť hypotekárny úver poskytnutý v zmysle zákona o bankách alebo iný úver zaručený nehnuteľnosťou. Takýto úver na rozdiel od hypotekárneho úveru možno poskytnúť aj do výšky 100 a viac percent z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Banky poskytujúce tento úver nemusia mať špeciálnu licenciu udelenú Národnou bankou Slovenska. Klient však v tomto prípade nemôže uplatniť nárok na štátnu podporu, ak ju štát poskytuje.

Hypotekárny úver / Mortgage loan

Hypotekárny úver v zmysle zákona o bankách je dlhodobý úver, ktorého účelom je tiež nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou pri jeho poskytnutí je rovnako zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky, vďaka čomu má hypotekárny úver nízke úročenie. Hypotekárny úver možno poskytnúť do výšky 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti a klient môže uplatniť nárok na štátnu podporu, ak ju štát poskytuje. Hypotekárny úver možno poskytnúť aj na viac ako 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti, banka však takýchto úverov môže poskytnúť len 10 % z objemu všetkých poskytnutých hypotekárnych úverov. V praxi sa stretávame tiež s kombinovaným úverový produktom – hypotekárny a spotrebiteľský úver, ktorý možno poskytnúť nad 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Úroková sadzba tak hypotekárneho, ako spotrebiteľského úveru, je zväčša rovnaká.

IBAN / IBAN

IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodné číslo bankového účtu používané pri zahraničných transakciách v rámci EÚ; má rovnakú štruktúru vo všetkých krajinách Únie.

Identifikačný kód banky / Bank Identifier Code

Identifikačný kód banky je štvormiestne číslo, ktoré je súčasťou štruktúry čísla účtu a umožňuje jednoznačnú identifikáciu banky.

Inkaso (príkaz na inkaso) / Direct debit (collection order)

Inkaso, príkaz na inkaso, je spôsob pravidelnej úhrady za služby, ako sú elektrina, nájom, plyn, telefón, a používa sa v prípadoch, keď uhrádzaná suma nie je rovnaká. Ide o druh prevodného príkazu, ktorý banka vykonáva na pokyn veriteľa (telekomunikačný operátor, elektrárne a pod.) z účtu klienta. Na zriadenie inkasného spôsobu platenia je potrebné, aby klient, ktorý je majiteľom účtu, dal svojej banke písomný súhlas na prevod prostriedkov zo svojho účtu v prospech účtu veriteľa a na základe príkazu na inkaso predloženého veriteľom v jeho banke.

Istina / Principal

Istina je požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov a ktorá sa splácaním znižuje. Istina je tiež počiatočná investovaná suma peňazí, z ktorej sa vypočítava celkové zhodnotenie.

Jednoduché úročenie / Simple interest

Jednoduché úročenie nie je veľmi rozšírená forma úročenia pri bankových produktoch. Napríklad pri vkladových produktoch sa úročí len samotný vklad a neberie sa ohľad na úroky z predchádzajúcich období.

Jednorazový prevod / One-time transfer

Jednorazový prevod si zadáva majiteľ bežného účtu, ak potrebuje poslať jednorazovo určitú sumu peňazí.

Kapitálový fond / The capital fund

Kapitálový fond je podielový fond, ktorý je vhodný pre tých investorov, ktorí chcú dosiahnuť vysoké kapitálové zhodnotenie v dlhodobom časovom horizonte pri akceptovaní vyššieho rizika.

Konsolidácia úverov / Consolidation loans

Konsolidácia úverov je zlúčenie viacerých úverov do jedného. Konsolidácia spočíva v optimalizácii úverového zaťaženia dlžníka.

Konštantný symbol / Constant symbol

Konštantný symbol je štvormiestne identifikačné číslo definované Národnou bankou Slovenska, ktoré vyjadruje charakter platby (prvé tri čísla) a spôsob platenia alebo zúčtovania (štvrté číslo). Konštantný symbol nie je povinnou súčasťou tuzemského prevodného príkazu.

Kreditná karta / Credit Card

Kreditná platobná karta je úverový produkt, ktorý umožňuje klientovi čerpať úver do bankou schválenej výšky – úverového limitu. Kreditná karta umožňuje podobne ako debetná platobná karta uskutočňovať platby a výbery hotovosti. Na rozdiel od debetnej platobnej karty klient nemusí mať v banke bežný účet. Majiteľ kreditnej karty môže čerpať úver počas istého obdobia (väčšinou 30 – 50 dní) bezúročne. Po uplynutí bezúročného obdobia musí klient zaplatiť minimálnu splátku a zostatok úverového limitu môže použiť v ďalšom období.

Kurzový lístok / Exchange rate

Kurzový lístok predstavuje výmenný vzťah medzi menou EUR a vybranou zahraničnou menou k aktuálnemu dátumu a času. Na kurzovom lístku môžete sledovať nákup a predaj konkrétnej meny vo valutách alebo devízach. Valuta predstavuje výmenu jednej meny za druhú v hotovosti a devíza znamená realizáciu bezhotovostnej transakcie, pri ktorej dochádza k výmene jednej meny za druhú.

Lehota splatnosti úveru / The maturity period of the loan

Lehota splatnosti úveru je obdobie, počas ktorého dlžník spláca úver formou pravidelných splátok. Od lehoty splatnosti je závislá výška splátky. Dlhšia lehota splatnosti znižuje pravidelné splátky, vďaka čomu sa zvyšuje dostupnosť úveru, zároveň však rastie celková cena úveru.

m/m / m/m

Medzimesačná zmena (anglicky: month on month).

Medziúver / Bridging

Medziúver je špecifický úverový produkt poskytovaný len stavebnými sporiteľňami. Ide o úver, ktorý slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy uvedenej v zmluve o stavebnom sporení a umožňuje stavebnému sporiteľovi rýchlejšie uskutočniť finančný zámer.

Mimoriadna splatnosť úveru / Extraordinary loan maturity

Mimoriadna splatnosť úveru nastáva v prípade, že klient jednostranne porušil podmienky, za ktorých mu bol poskytnutý úver. V takomto prípade je klient povinný banke splatiť úver v bankou stanovenom termíne v plnej výške. Podmienky vyhlásenia mimoriadnej splatnosti úveru sú stanovené v zmluve o poskytnutí úveru a v obchodných podmienkach. Najčastejším dôvodom na mimoriadnu splatnosť úveru je omeškanie so splátkami úveru, použite úveru na iný účel, aký bol v zmluve stanovený, a poskytnutie nepravdivých údajov banke.

MMF / IMF

Medzinárodný menový fond (anglicky: International Monetary Fund).

Nepovolené prečerpanie / Unauthorized overdraft

Ak klient minie viac peňazí, ako je jeho stav na jeho bežnom účte, a s bankou nemá dohodu o poskytnutí kontokorentného úveru(povolené prečerpanie), dôjde k nepovolenému prečerpaniu. Klient platí z prečerpanej sumy výrazne vyšší úrok, ako je to v prípade povoleného prečerpania, alebo kreditnej karty.

Nominálna úroková miera / Nominal interest rate

Ak klient minie viac peňazí, ako je jeho stav na jeho bežnom účte, a s bankou nemá dohodu o poskytnutí kontokorentného úveru(povolené prečerpanie), dôjde k nepovolenému prečerpaniu. Klient platí z prečerpanej sumy výrazne vyšší úrok, ako je to v prípade povoleného prečerpania, alebo kreditnej karty.

Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti / Initial Jobless Claims

Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti.

Obchodné podmienky (Všeobecné obchodné podmienky) / Terms and Conditions (Terms)

Obchodné podmienky sú dokument, ktorý upravuje všetky vzťahy medzi klientom a bankou a je súčasťou každej bankovej zmluvy. Súčasťou obchodných podmienok sú napríklad definície pojmov, spôsob zriadenia, vedenia a zrušenia bežného účtu, spôsob vedenia platobného styku, spôsob spoplatňovania bankových služieb, spôsob informovania klienta o zmenách a podobne. Obchodné podmienky rovnako ako cenníky musí banka zverejniť vo svojich pobočkách a na internete. Banka musí klienta informovať o zmenách.

OPEC / OPEC

Organizácia krajín exportujúcich ropu (anglicky: Organization of Petroleum Exporting Countries).

p.a. / p.a.

Skratka pre „per annum“ sa používa v súvislosti s úrokovou sadzbou pri úveroch a vkladoch a znamená „ročne“. Napríklad pri vkladoch úroková sadzba označená ako 5 % p. a. znamená, že ročne na vklade získate 5 % z vložených peňazí.

PIN / PIN

PIN (z anglického Personal Identification Number) je zvyčajne štvormiestne osobné identifikačné číslo viazané na platobnú kartu. PIN umožňuje vykonávať transakcie, ako sú napríklad platba za tovar v obchode alebo výber peňazí z bankomatu. PIN číslo prideľuje banka náhodným spôsobom, ale niektoré banky umožňujú klientovi zmeniť si pridelený PIN podľa vlastného výberu prostredníctvom bankomatu.

Platobná karta / Payment Card

Platobná karta umožňuje majiteľovi vyberať hotovosť (napríklad z bankomatu alebo v pobočke banky) a uhrádzať platby za tovary a za služby (pomocou platobného terminálu imprintera alebo na internete). Najrozšírenejším druhom platobných kariet na Slovensku je debetná karta, ktorá je viazaná na bežný účet, a majiteľ karty používa vlastné finančné prostriedky z vlastného účtu. Ďalším druhom je kreditná karta, kde klient čerpá finančné prostriedky formou úveru z banky.

Platobný príkaz / Payment Order

Platobný príkaz je pokyn klienta adresovaný banke na uskutočnenie bankového prevodu, vkladu alebo výberu peňažných prostriedkov. Klient môže vykonať bankový prevod niekoľkými spôsobmi: (1) priamym prevodným príkazom (príkazom na úhradu), (2) trvalým prevodným príkazom, (3) hromadným prevodným príkazom a (4) príkazom na inkaso (inkasom). Platobný príkaz možno podať v papierovej podobe (v pobočke banky) alebo elektronicky (napríklad cez internet).

Platobný terminál / Imprinter

Imprinter je mechanické zariadenie (predchodca online platobných terminálov), ktoré umožňuje uskutočniť platbu embosovanými platobnými kartami. Obchodník pomocou imprintera skopíruje potrebné údaje z karty na vykonanie platby a držiteľ karty údaje autorizuje podpisom zhodným s podpisom na platobnej karte. Prostriedky nie sú z účtu klientovi odúčtované online, ale až keď obchodník doručí jeho banke dokumentáciu (predajný doklad) o vykonanej transakcii obchodníkom svojej banke.

PMI / PMI

Index nákupných manažérov, Manufacturing - vo výrobe, Services - v službách [taktiež ako non-manufacturing] (anglicky: Purchasing Managers Index).

Pohľadávka / Claim

Pohľadávka je právo banky na peňažné plnenie voči klientovi.

Pokračujúce žiadosti / Continuiing Claims

Pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti.

Poplatky (bankové poplatky, odplaty) / Fees (bank fees and rewards)

Poplatky sú cenou bankových produktov a služieb. Banky sú povinné zverejňovať cenník vo svojich pobočkách a na webovej stránke. Rovnako musia o zmenách informovať svojich klientov. Súhrn vybraných bankových poplatkov je zverejnený na stránkach Národnej banky Slovenska.

POS (platobný terminál) / POS (payment terminal)

POS, alebo platobný terminál, je elektronické zariadenie v obchodoch, ktoré umožňuje klientovi platiť za tovar za služby bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty.

Počet zamestnancov mimo poľnohospodárstva / Non-farm payrols

Tvorba pracovných miest v USA mimo poľnohospodárskeho sektora, súkromných ​​zamestnancov, domácnosti, a neziskových organizácií.

Povolené prečerpanie (kontokorent, kontokorentný úver) / Authorized overdraft (overdraft, overdraft)

Povolené prečerpanie je úverový produkt, ktorý banka môže klientovi poskytnúť spolu s bežným účtom. Banka umožňuje klientov ísť do „mínusu“. Ide v podstate o predschválený úver, ktorého suma sa odvíja od výšky príjmu poukazovaného na účet. Povolené prečerpanie musí byť medzi klientom a bankou dohodnuté a uvedené v zmluve.

Predaje nových domov / New Home Sales

Predaje nových domov.

Predčasné splatenie úveru / Early repayment

Ak klient banke po vzájomnej dohode uhradí nesplatenú časť úverovej pohľadávky skôr, ako bola pôvodne dohodnutá lehota splatnosti úveru v úverovej zmluve, ide o predčasné splatenie úveru. Takáto dohoda medzi bankou a klientom musí mať vždy písomnú formu. V niektorých prípadoch je predčasné splatenie úveru spoplatnené.

Priemyselná výroba / Industrial Production

Priemyselná výroba.

q/q / q/q

Medzikvartálna zmena (anglicky: quarter on quarter).

Reálna úroková sadzba / The real interest rate

Reálna úroková miera zohľadňuje vplyv očakávanej inflácie. Ide teda o rozdiel medzi nominálnou úrokovou mierou a očakávanou infláciou. V prípade vkladov je z dlhodobého hľadiska dôležité, aby reálna úroková miera mala kladnú hodnotu. Jej záporná hodnota znamená, že v sledovanom období je miera inflácie vyššia ako ponúkaná nominálna úroková miera.

Redemácia / Redemption

Spätný predaj (vyplatenie) podielových listov, ktoré podielnik vrátil správcovskej spoločnosti za aktuálnu cenu.

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) / Annual Percentage Rate (APR)

RPMN predstavuje celkové náklady spojené s úverom (napr. hypotekárnym) alebo s pôžičkou. RPMN je číslo vyjadrené v percentách, ktoré spotrebiteľovi umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek. Do výpočtu sa zahŕňa nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky spojené úverom alebo s pôžičkou. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejší úver alebo pôžička s najnižšou hodnotou RPMN (pri rovnakej sume úveru a lehote, na ktorú sa poskytuje). Do výpočtu RPMN sa zahŕňa nielen výška úrokovej sadzby , ale aj poplatky spojené s úverom alebo s pôžičkou. Túto základnú informáciu musí banka, resp. splátková spoločnosť, poskytnúť spotrebiteľovi už pri ponuke úveru alebo pôžičky. V prípade , že RPMN nie je uvedené v zmluve, považuje sa úver v zmysle zákona 258/2001 Z. z. za bezúročný a klient neplatí ani poplatky spojené s takýmto úverom.

Ručiteľ / Guarantor

Ručiteľ je osoba, ktorá sa zaväzuje zaplatiť banke dlh namiesto dlžníka v prípade, že dlžník neplatí riadne a včas. Sankčná úroková sadzba / Penalty interest rate. V prípade, že klient pri úvere porušil podmienky zmluvy(napríklad v prípade omeškania splátky), platí banke sankčný úrok.

SEPA / SEPA

SEPA alebo Single Euro Payments Area znamená zrušenie hraníc pri bezhotovostných platbách v eurách a zjednotenie pravidiel ich realizácie. Znamená to, že všetci klienti bánk môžu posielať a prijímať platby v eurách v rámci členských krajín SEPA za rovnakých základných podmienok, práv a povinností ako domáce eurové platby bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Inak povedané, všetky platby v rámci SEPA budú považované za domáce.

Splátka / Installment

Splátka je pravidelná platba za poskytnutý úver, ktorú platí dlžník (klient) veriteľovi (banke) v stanovených (zväčša mesačných) intervaloch. Splátka sa skladá z dvoch častí, zo splátky istiny a zo splátky úroku. Súhrn všetkých splátok tvorí celkovú výšku požičaných prostriedkov a úrokov zaplatených za poskytnutie úveru.

Splátkový kalendár / Payment schedule

Splátkový kalendár je rozpis jednotlivých splátok úveru uvedený v zmluve. Splátkový kalendár úveru obsahuje termíny splatnosti a výšku jednotlivých splátok.

Sporiaci účet / Savings account

Sporiaci účet je krátkodobý vkladový produkt, kombinácia termínovaného vkladu a bežného účtu. Na jednej strane poskytuje vyššie úročenie podobne ako termínované vklady, na druhej strane peniaze na účte nie sú viazané podobne ako na bežnom účte.

Spotrebiteľský úver / Consumer credit

Spotrebiteľský úver je úver poskytnutý domácnostiam na účely nákupu spotrebného tovaru alebo služieb, resp. zaobstarania bývania. Na rozdiel napríklad od investičných úverov sa predmet kúpy nestáva zdrojom príjmov na splatenie tohto úveru. Spotrebiteľský úver môže mať podobu kontokorentného úveru, kreditnej karty, splátkového úveru.

Stavebné sporenie / Building savings

Stavebné sporenie je účelový, štátom podporovaný produkt stavebných sporiteľní, ktorého cieľom je získať prostriedky na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu bývania. Stavebné sporenie sa skladá z dvoch fáz. Prvou fázou je sporenie, keď klient vkladá prostriedky na účet v stavebnej sporiteľni, kde sa mu pravidelne pripisujú úroky a štátna prémia. Po splnení podmienok môže klient získať v druhej fáze nárok na stavebný úver.

Stavebný úver / Building trust

Stavebný úver je špecifický typ úveru poskytovaný stavebnými sporiteľňami, určený na účely zabezpečenia bývania. Samotnému poskytnutiu úveru predchádza fáza sporenia, ktoré je zvýhodnené štátnou prémiou.

Sankčný úrok / Penalty interest

Ak klient poruší podmienky úverovej zmluvy, napríklad sa oneskorí s úverovou splátkou, musí banke zaplatiť sankčný úrok.

Termínovaný vklad / Term Deposit

Termínovaný vklad je produkt bánk, ktorý umožňuje zhodnotiť peňažné prostriedky počas pevne stanoveného obdobia. Úroková sadzba počas tohto obdobia zostáva spravidla nezmenená.

Trhová kapitalizácia / The market capitalization

Ukazovateľ veľkosti spoločnosti; súčin trhovej ceny a celkového počtu akcií (anglicky: market capitalsation).

Trvalý platobný príkaz / Standing orders

Trvalý platobný príkaz sa používa pri pravidelných (obvykle mesačných) úhradách, pri ktorých je vopred známa uhrádzaná suma. Majiteľ účtu pri vytvorení trvalého platobného príkazu stanoví číslo účtu prijímateľa, výšku sumu, čas platnosti príkazu, periodicitu uhrádzania a dátum splatnosti.

Účtovný zostatok / Account balance

Účtovný zostatok zobrazuje stav na účte v konkrétnom čase, ale na rozdiel od aktuálneho zostatku sa tiež zobrazujú už zadané platby s neskorším dátumom spracovania. Do účtovného zostatku sa nezapočítava povolené prečerpanie na účte.

UoM Dôvera / UoM Confidence

Index spotrebiteľskej nálady od University of Michigan

Úrok / Interest

Úrok je cena peňazí za poskytnutie peňažných prostriedkov na vopred dohodnuté obdobie. Pri vkladoch je to suma, ktorú platí banka klientovi, pri úveroch je to suma, ktorú platí klient banke.

Úrok z omeškania / Interest on late payments

Úrok z omeškania je suma, ktorú musí dlžník uhradiť banke v prípade omeškania splátky úveru. Spôsob výpočtu a výška úrokovej sadzby sú stanovené v zmluve a vo všeobecných obchodných podmienkach.

Úroková sadzba / Interest rate

Úroková sadzba je cena peňazí (úverov a vkladov) vyjadrená v percentách, daná napríklad ako pomer úroku a vkladu.

Úver / Credit

Úver je produkt, pri ktorom banka poskytne na isté, vopred stanovené obdobie určenú sumu peňažných prostriedkov a klient sa zaviaže poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky. Klient spláca úver v pravidelných, zväčša anuitných splátkach, ktoré zahŕňajú splátku istiny, ako aj úrok.

Úverový register / Credit Bureau

Úverový register spravuje informácie o úveroch, o povolenom prečerpaní na účte, vydaných kreditných kartách, o podaných žiadostiach klientov o úver v bankách. Každý klient má právo dozvedieť sa, aké informácie o ňom úverový register vedie. Táto informácie býva spoplatnená. Informácie z úverového registra výrazne znižujú náklady spojené s hodnotením schopnosti klienta splácať úver.

Úverový účet / Credit account

Úverový účet je špeciálny účet, ktorý slúži len na úhradu splátok úveru. Existencia tohto účtu je spojená len s poskytnutým úverom . Úverový účet býva zväčša spoplatňovaný a tento poplatok je zahrnutý do ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN).

Valuta / Foreign currency

Valuta je cudzia mena v hotovostnej podobe. Valutový kurz je výmenný pomer dvoch mien v prípade hotovostných operácií – napríklad pri zámene peňažných prostriedkov v banke alebo v zmenárňach.

Variabilná úroková sadzba / Variable interest rate

Variabilná úroková sadzba je pri úveroch úroková sadzba, ktorej výška sa počas trvania úveru mení v závislosti od trhových podmienok. Najčastejšie sa variabilná úroková sadzba prispôsobuje zmenám základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky a sadzbám, pri akých si banky požičiavajú medzi sebou.

Variabilný symbol / Variable symbol

Variabilný symbol je maximálne 10-miestne číslo, ktoré je spolu s konštantným symbolom, číslom účtu platiteľa a príjemcu, so sumou, s menou a s dátumom splatnosti súčasťou prevodného príkazu. Vyplnenie variabilného symbolu nie je povinné. Slúži na identifikáciu platby medzi klientmi banky.

Veriteľ / Creditor

Veriteľ je jedna zo zmluvných strán úverového vzťahu, väčšinou banka, ktorá dlžníkovi poskytla na stanovené obdobie peňažné prostriedky.

Vinkulácia / Bockage

Vinkulácia je blokácia peňažných prostriedkov na účte v banke v prospech banky alebo iného subjektu.

Vklad / Deposit

Peňažné prostriedky vložené na účet klienta v banke.

Vkladná knižka / Passbook

Vkladná knižka je vkladový produkt banky. Ide o formu cenného papiera, ktorý potvrdzuje, že banka prijala od majiteľa peniaze (vklad) vo výške naposledy uvedeného zostatku. S vystavením a vedením vkladnej knižky nie sú obyčajne spojené žiadne poplatky. Vkladná knižka môže byť vedená tak v eurách, ako v zahraničnej mene.

Výpovedná lehota / The notice period

Výpovedná lehota pri vkladoch je obdobie, počas ktorého vkladateľ nemôže disponovať peňažnými prostriedkami bez toho, aby stratil časť úroku alebo zaplatil poplatok za predčasný výber.

W/W / W/W

Medzitýždenná zmena (anglicky: week on week).

YTD / YTD

Obdobie počnúc 1. januárom tohto roka až po dnešný deň (anglicky: year to date).

Zabezpečenie úveru / Loan security

Banka podmieňuje poskytnutie úveru jeho zabezpečením v prípadoch, keď bonita klienta nie je postačujúca alebo keď to stanovuje zákon (napríklad v prípade hypotekárnych úverov). Najčastejšie ide o zabezpečenie záložným právom na nehnuteľnosť, hnuteľným majetkom (auto) alebo ručiteľom.

Zaisťovanie / Hedging

Hedžovanie; priame zaisťovanie proti riziku či nepriaznivej zmene.

Základná úroková sadzba (diskontná) / The base interest rate (discount)

Základná úroková sadzba je úroková sadzba centrálnej banky. Od tejto sadzby sa odvíjajú niektoré úrokové sadzby úverov a vkladov pre klientov. V minulosti bývala táto sadzba označovaná za diskontnú.

Záloha / Cash Advance

Cash advance je výber hotovosti po predložení platobnej karty v pobočke banky.

Získanie peňazí z karty / Cash back

Cash back je spôsob získania hotovosti platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu (POS). Na výber hotovosti kartou sa väčšinou používa bankomat. Klient si však v niektorých krajinách môže vybrať hotovosť v obmedzenej výške u obchodníka pri platbe za nakúpený tovar alebo za poskytnuté služby, najčastejšie vo veľkých obchodných reťazcoch, ktoré prevádzkujú platobný terminál.

Zložené úročenie / Compound interest

Zložené úročenie je najčastejšia forma úročenia používaná v bankách. Napríklad v prípade vkladových produktov sa úročí nielen vklad (istina), ale aj úroky z predchádzajúcich období.