Smernica MiFID sa dočká vylepšenia. Čo prináša MiFID II?

MiFID je názov pre špeciálnu direktívu Európskej únie, ktorej cieľom je regulácia investičných služieb a investičných nástrojov. Nasledovníkom pôvodnej smernice prijatej už v roku 2004 je nová smernica MiFID II, ktorá bola reakciou na globálnu finančnú krízu. Zároveň s ňou bolo prijaté aj nariadenie MiFIR a my sa teraz pozrieme, čo prinášajú.

Najprv dôležité dátumy

Keďže MiFIR a MiFID II sa spoločne označujú ako MiFID II, budeme túto terminológiu dodržiavať aj my. Prvý krát prišiel koncept na svetlo sveta v roku 2014, konkrétne 22. mája. Počas nasledujúceho roku bol publikovaný vo viacerých dokumentoch, až kým ho nedostala na stôl Európska Komisia v roku 2015. Tá pripravovanú smernicu schválila.

Zároveň určila dva dôležité dátumy. Prvým je 3. júl 2017, čo sa už blíži. Tento dátum je „deadline“ pre transformovanie smernice do práva jednotlivých národných štátov. Ešte dôležitejší je druhý dátum, 3. január 2018. Do tohto dátumu musí byť MiFID II aplikovaná v každom členskom štáte a musí byť už súčasťou uplatňovania v praxi.

Čo je MiFID II a aké má ciele

Cieľom regulácie MiFID II je podpora európskej integrácie a efektivity na európskych finančných trhoch. Nariadením sa zavádza hospodárska súťaž na celoeurópskej úrovni medzi tradičnými a alternatívnymi regulovanými trhmi. Zároveň sa zavádza niekoľko nových pravidiel, ktorých cieľom je zlepšenie prehľadnosti a zvýšenie ochrany vo vzťahu investor – investičná spoločnosť.

MiFID II má význam najmä pre posilnenie dôvery investorov, redukovanie rizika narušenia trhu, zníženie rizika v rámci celého systému fungovania finančných trhov a zvýšenie efektivity finančných transakcií.

Absolútne prioritným cieľom je však zvýšenie ochrany investorov, pričom nové pravidlá sa budú vzťahovať aj na tie finančné nástroje, na ktoré sa doteraz nevzťahovali. Dobrým príkladom sú štruktúrované depozitné produkty. Zároveň vzniká možnosť zakázať obchodovanie s konkrétnymi investičnými nástrojmi, ktoré ohrozujú stabilitu na finančných trhoch.

Nezávislosť a stimuly

Nie všetky zmeny však boli prijaté s pozitívnym ohlasom. Problematická je oblasť stimulov pre investičné spoločnosti. Dochádza k obmedzovaniu stimulov v peňažnej a nepeňažnej forme, čím by sa mala zlepšiť a zvýšiť nezávislosť investičných spoločností. Zároveň je nezávislosť investičných spoločností spojená aj s odmeňovaním zamestnancov.

Investičné poradenstvo ako také musí zostať za každých okolností nezávislé, pričom pri jeho poskytovaní sa musí pravidelne hodnotiť vhodnosť konkrétneho finančného nástroja použitého pre ciele investora, čiže klienta. Keďže pôvodná úprava MiFID nebola dostatočne účinná v otázke transparentnosti týchto vzťahov, nová smernica túto oblasť značne vylepšuje a široko pokrýva.

Obchodník s cennými papiermi a investičná spoločnosť, ktoré budú chcieť byť označené ako nezávislé, nebudú môcť už poberať žiadne provízie alebo si účtovať žiadne poplatky od tretej strany za to, že pre klienta zakúpia a použijú určitý konkrétny finančný nástroj. Okrem toho budú musieť oznámiť klientovi, či mu odporúčajú finančný nástroj na nezávislej báze, alebo či z toho majú nejaký prospech.

Ďalšie zásady pri investovaní pre klienta

MiFID II prináša aj ďalšie nové pravidlá a regulácie. Napríklad definuje vhodnosť a primeranosť finančných produktov. Finančná spoločnosť, ktorá vytvorí finančný produkt, musí zabezpečiť jeho nastavenie tak, aby odrážal plne potreby klienta a aby bol ponúkaný na správnom cieľovom trhu a správnej kategórii klientov.

Pokiaľ bol nejaký produkt vytvorený len výlučne pre určitú skupinu alebo profil investora, musí byť ponúkaný len týmto klientom a nikomu inému. Zároveň sa pri poskytovaní finančného poradenstva a riadení investičného portfólia musí skúmať aj vhodnosť a primeranosť s ohľadom na znalosti a skúsenosti daného klienta.

Zároveň nová smernica zavádza povinnosť pre investičných poradcov, aby vykonali pokyny od klientov za najvýhodnejších podmienok pri zohľadnení ceny, nákladov, rýchlosti, veľkosti, pravdepodobnosti a ďalších kritérií.

Konkrétne požiadavky na najlepšie vykonanie pokynu sú presne vymedzené. Smernica MiFID II tiež hovorí, že pri vykonaní pokynu od klienta je zakázané, aby finančná spoločnosť dostala nejakú peňažnú alebo aj nepeňažnú odmenu za to, že klienta naviguje alebo usmerní na určité obchodné miesto.

Išlo by totiž o konflikt záujmov a zároveň o stratu nezávislosti. Smernica tak zvýši transparentnosť v tejto oblasti a aj ochranu klientov pred nezodpovedným poradenstvom s cieľom zvýšiť len svoj vlastný zisk bez ohľadu na najlepšie záujmy pre klienta.

Zdroj: esma.europa.eu, nbs.sk